Function aslam::getCvKeyPointsFromVisualFrame

Function Documentation

void aslam::getCvKeyPointsFromVisualFrame(const VisualFrame &frame, std::vector<cv::KeyPoint> *cv_key_points)