Template Function common::KruskalMaxSpanTree

Function Documentation

template<template<typename, typename> class EdgeContainer, template<typename> class EdgeAllocator, typename Edge>
bool common::KruskalMaxSpanTree(int num_vertices, EdgeContainer<Edge, EdgeAllocator<Edge>> *edges)